Vi erbjuder företag vår kompetens
och finns till hands när
kompetens behövs.
  Startsida
  Om företaget
  CV
  Erfarenhet
  Referenser
  Kontakt / Karta
 
 
  Specialiteter
Ledningssystem
Tillstånd / Anmälningar
Riskanalyser
Egenkontrollprogram
Miljöronder / Revision
Förorenade jordar
Avfall
Enskilda avlopp

Avfall

Avfallshantering

Lars H Miljökonsult HB har många års erfarenhet av avfallshantering.

• har också många års erfarenhet av behandlingsanläggningar och deponier.

• har erfarenhet av miljöledningssystem för deponier / behandlingsanläggningar och avfallshantering.

• utför analyser av lakvatten och skapar egenkontrollprogram för gamla deponier.

• har stor erfarenhet av tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet vad avser avfallshantering.

• är ett utav specialområden är gällande avfallslagstiftning kombinerad med mångårig erfarenhet av avfallshantering.

Vi utför även sorterings- och omhändertagande planer med flödesschema vid rivningsarbeten samt utför provtagning för att på ett riktigt sätt kunna deklarera avfallet för slutligt omhändertagande.
Rätt klassning ger lägsta pris och spar stora pengar.


Farligt avfall

Lars H Miljökonsult HB
• har stor erfarenhet och kunskap om kemikalier och farligt avfall.
• har erfarenhet och stor kunskap om farligt avfall i såväl flytande som fast form.
• upprättar ofta förslag för omhändertagande av förorenade massor som tillika är farligt avfall.

Den sammantagna erfarenheten om kemikalier ur brandskyddssynpunkt, farligt gods och farligt avfall är gedigen efter många års erfarenhet.
   
   
     
Producerad av AO TotalService