Vi erbjuder företag vår kompetens
och finns till hands när
kompetens behövs.
  Startsida
  Om företaget
  CV
  Erfarenhet
  Referenser
  Kontakt / Karta
 
 
  Specialiteter
Ledningssystem
Tillstånd / Anmälningar
Riskanalyser
Egenkontrollprogram
Miljöronder / Revision
Förorenade jordar
Avfall
Enskilda avlopp

Erfarenhet

Jag kallas allmänt för bara Lars H och är i ursprunget väg och vattenbyggare, 1971. Som vägbyggare har jag erfarenhet av såväl byggande som underhåll av det allmänna vägnätet.

Lars H:

har varit under en följd av år biträdande driftchef på Vägverket i Malmöhus län.
  har även arbetat som gatuchef innan han helt, 1989-90, ändrade inriktning och började ägna sig åt miljöfrågor.
har varit renhållningschef i kommun och föreläst om småskaliga lösningar för deponier på såväl Universitet som Kommunförbund.
  gjorde år 1996 mitt första miljöledningssystem, ISO 14 001, som ledde till Sveriges fösta miljöcertifierade deponi.
  har utfört forskning inom restekologi tillsammans med Dr Torleif Bramryd, ekologen vid
Lunds Universitet. Jag föreläser fyra till fem gånger om året i ämnet miljölagstiftning i praktiken vid Lunds Universitet, Campus i Helsingborg och Järnvägsskolan i Ängelholm.
  är sedan år 1999 miljörevisor och medlem av MIS, Miljörevisorer i Sverige.
  har arbetat med ledningssystem inom statlig såväl som privat verkstadsindustri, tillverknings-industri och entreprenadverksamheter.
  har en stor erfarenhet av allehanda miljölagstiftning inom anläggningsbranschen.
  har inom Banverket /Trafikverket sysslat med alla typer miljöfrågor från buller till förorenad mark, från anmälningsärende/tillståndsprövningar till egenkontrollprogram och mycket mer.
 

har även från tiden som gatuchef erfarenhet av kommunala och enskilda avlopp. Jag har även erfarenhet av ekologisk rening av avloppsvatten. Den sammanlagda erfarenheten gör nu att jag kan erbjuda er förslag på olika typer av enskilda avlopp, projektera LTA-vattenledningar och anslutning till det kommunala ledningsnätet samt bildande gemensamhetsanläggningar.

  har erfarenhet inom anläggningssektorn för väg-, järnväg- och planområden med miljöfrågorna i fokus.
       
     
Producerad av AO TotalService