Vi erbjuder företag vår kompetens
och finns till hands när
kompetens behövs.
  Startsida
  Om företaget
  CV
  Erfarenhet
  Referenser
  Kontakt / Karta
 
 
  Specialiteter
Ledningssystem
Tillstånd / Anmälningar
Riskanalyser
Egenkontrollprogram
Miljöronder / Revision
Förorenade jordar
Avfall
Enskilda avlopp

Referenser

Lars H Miljökonsult HB

har utfört uppdrag inom såväl den privata - som offentliga sektorn.
  har arbetat med ledningssystem för såväl transportföretag som anläggningsföretag inom väg, järnväg och fastighetssektorn.
har även arbetat med ledningssystem för verkstäder och försäljningsföretag.
  har Inom den offentliga sektorn förändrat och följt upp ledningssystem för såväl anläggnings-verksamhet som administrativ verksamhet.
  anger av förståliga skäl och då med hänvisning till den sekretess som Lars H Miljökonsult HB:s försäkran lämnar, inga referenser på hemsidan.

Ni är däremot välkomna att fråga efter referenser före ett uppdrag och Lars H Miljökonsult HB kommer att ställa frågan till det företag som skall åberopas som referens i varje enskilt fall.

Detta med hänsyn till det företag som vi kommer att arbeta med och det företag som jag arbetat med.

Jag anser inte att det är förenligt med god etik att offentliggöra, att Lars H Miljökonsult HB har utfört ett ledningssystem, tillstånds- eller anmälningsärende utformad på ett visst sätt för en konkurrent.

Det är Lars H Miljökonsult HB:s förhoppning att Ni har förståelse till mitt ställningstagande.

   
   
     
Producerad av AO TotalService