Vi erbjuder företag vår kompetens
och finns till hands när
kompetens behövs.
  Startsida
  Om företaget
  CV
  Erfarenhet
  Referenser
  Kontakt / Karta
 
 
  Specialiteter
Ledningssystem
Tillstånd / Anmälningar
Riskanalyser
Egenkontrollprogram
Miljöronder / Revision
Förorenade jordar
Avfall
Enskilda avlopp

Riskanalys

När gör vi en riskanalys?

Riskanalyser kan delas upp i många skeden och funktioner.
I befintliga tillverkningsindustrier eller processer skall man kontinuerligt göra riskanalyser för att förebygga, eliminera eller korrigera risker inom arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet.

Vidare skall man inför varje förändring av processer eller nya verksamheter utföra riskanalys. Har man identifierat risker, antaget förslag till förebyggande och korrigerande åtgärder kommer varken kostnader eller händelser som en överraskning.

Ett företag som utför anbudsgivning och leverans av specialtillverkningar bör göra riskanalyser vid dels kalkylskedet och dels vid produktionstillfället.

Entreprenadföretag inom anläggningsbranschen bör utföra riskanalys dels under kalkylskedet, dels under etableringsskedet och dels under entreprenadgenomförandet.  

Riskanalyserna skall vara en naturlig del i företagets verksamhet och styras genom rutiner. All verksamhet skall kontinuerligt genomgå nya riskanalyser inom alla områden. Riskanalysen skall vara ett levande dokument för att utgöra det största hjälpet.


Lars H Miljökonsult HB:

• utför skräddarsydda mallar för varje företags behov.

genomför för kunds räkning riskanalyser i olika processer och verksamheter.

• använder sig av olika branschspecifika system för riskanalyser. Vi utför även riskanalyser inom i stort sett alla områden.

Risker är till för att elimineras i så stor utsträckning som möjligt men de finns alltid närvarande.

   
   
     
Producerad av AO TotalService