Vi erbjuder företag vår kompetens
och finns till hands när
kompetens behövs.
  Startsida
  Om företaget
  CV
  Erfarenhet
  Referenser
  Kontakt / Karta
 
 
  Specialiteter
Ledningssystem
Tillstånd / Anmälningar
Riskanalyser
Egenkontrollprogram
Miljöronder / Revision
Förorenade jordar
Avfall
Enskilda avlopp

Miljöledning

Miljöledning är precis som det låter, ett system som skall vara till ledning för den enskilde och företagets ledning. Det är en ”hjälpreda” för att hålla reda på miljöarbetet. Miljöledningen har flera syskon och ett av dem är kvalitetsledning och ett annat är arbetsmiljöledning.
Alla ledningssystemen kan med fördel integreras med varandra.

Miljöledningssystem

Miljöledningssystemet är ett bra redskap för hantering av företagets alla miljöfrågor och är en garant för att alla Miljöbalkens krav med tillhörande förordningar kommer upp till behandling inom företaget.
Miljöledningssystemet är ett redskap för företaget som skapar trygghet i företaget oavsett om företaget bedriver tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet eller ej.

Ett miljöledningssystem uppfattas oftast i inledande diskussioner som besvärligt, byråkratiskt och onödigt. Rätt utfört och med ledningens goda insikt miljöfrågornas betydelse är miljöledningssystemet  ett viktigt instrument för att arbeta med förbättringar. Ett miljöarbete som bedrivs utan strategi och målsättning kan både bli dyrt och besvärligt. Ett väl fungerande miljöarbete i företaget är i dag en konkurrensfrämjande faktor som spar kostnader och kan ge entreprenadkontrakt.

Ett miljöledningssystem skapar förutsättningar att finna företagets förbättringspotential utöver gällande lagstiftning.
Miljöförbättringar i företag sker i dag mer av viljan till miljöförbättringar än av lagkrav.

Lars H Miljökonsult har arbetat med miljöledningssystem sedan 1996 och har hjälpt olika företag att införa miljöledningssystem. Företagen omfattar olika branscher såsom försäljningsföretag, verkstadsindustri, entreprenadföretag inom anläggningsbranschen, järnväg såväl som väg och övlig anläggningsverksamhet.

Lars H Miljökonsult HB hjälper till med allehanda miljöledningssystem och utför i sin helhet system enligt ISO 14 001.

       
     
Producerad av AO TotalService